Gravity Staff
Members of Gravity Laboratory

Name┘ŹTitleInternal PhoneCell PhoneE-Mail
Elsayed A. IssawyProf. Head of Gravity Laboratory 1356+201005241812issawy@yahoo.com
Salah SalehProf. Dr.1289+201099343582salahsmm@yahoo.com
Khaled H. ZahranProf. Dr.1444+201005607585zah1012001@yahoo.com
Basem ElsakaAssociated Professorbasem_elsaka2002@yahoo.com
Karem FathyAssistant Researcher1374+201220997609karemphysic@yahoo.com
Mohamed S. EmamAssistant Researcher1374+201063027082mohamedsobh35@yahoo.com
Soha Reda HassanAssistant Researcher1293+201019644333soha1987_reda@yahoo.com
Mostafa A. M. ElwanAssistant Researcher1374+201019889710mostafaelwan40@yahoo.com
Moataz S. EltaweelAssistant Researcher1374+201119907628geomoataz2012@yahoo.com
Hesham SabryResearcher Assistant1374+201210329331heshamsabry@nriag.sci.eg
Sara AdelResearcher Assistant1293saramohe51@yahoo.com
Ahmed El GarhyAssistant Researcher1374+201022844553eng.ahmedelgarhy@yahoo.com
Mohamed Hussien Assistant Researcher1374+201098262333mohamedhussien@yahoo.com